វិញ្ញាបនបត្រ

Durability ថ្នាក់ទី 1 និងប្រើថ្នាក់ទី 4

Durability ថ្នាក់ទី 1 និងប្រើថ្នាក់ទី 41
Durability ថ្នាក់ទី 1 និងប្រើថ្នាក់ទី 42

ប្រតិកម្មទៅនឹងភ្លើង (កម្រាលឥដ្ឋ)

ប្រតិកម្មទៅនឹងភ្លើង (កម្រាលឥដ្ឋ) ១
ប្រតិកម្មទៅនឹងភ្លើង (កម្រាលឥដ្ឋ) ២

ភាពធន់នឹងការរអិល

ធន់នឹងការរអិល 1
ធន់នឹងការរអិល 2

FSC

ប្រតិកម្មទៅនឹងភ្លើង (ជញ្ជាំង)

ការបំភាយ formaldehyde

FSC
ប្រតិកម្មទៅនឹងភ្លើង (ជញ្ជាំង)
ការបំភាយ formaldehyde